Firma
Kullanıcı
Kategori
Sözleşme
Ödeme
Devam
Ticari Elektronik İleti İzni

İşbu açık rıza formu ile İntengo Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla tarafıma ticari elektronik iletiler göndermesine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay ve tarafımla iletişime geçilmesi için isim, soyisim ve iletişim bilgilerimden oluşan kişisel verilerimi işlemesine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza verdiğimi beyan ederim.

Yurtdışı Sunuculara Aktarım İzni

İşbu açık rıza formu ile hizmet aldığım İntengo Bilişim Teknolojileri A.Ş.(“Şirket”) tarafından toplanan kişisel verilerimin (isim, soyisim, iletişim bilgilerim) Şirket operasyonlarında kullanılan ve sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve sistemlere girilmesine ve böylece yurtdışına aktarılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza verdiğimi beyan ederim.

Kişisel Verilerin Korunması

İntengo Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“İntengo”/ “Şirket”); aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda İntengo, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

Unvan : İntengo Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres : Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye
İnternet sitesi: https://www.intengo.com/
Tel / : 0212 213 73 00
MERSİS : [0478051507100019]

2. İşleme Amaçları

E-satın alma platformumuza üye olurken vermiş olduğunuz isim soyisim, elektronik posta adresiniz, ve cep telefonu numaranız’dan oluşan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

● KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle ilgili mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, üyeliğinizin e-satın alma platformunu kullanabilmeniz amacıyla tesis edilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

● KVKK’nın 5/2 maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle üye olduğunuz ve hizmet alacağınız e-satın alma platformunda taraf olduğunuz talep süreçleri, pazarlık süreçleri, sipariş süreçleri ile ilgili teklif, süre bilgileri, ek bilgilendirmeler ve açıklamalar, onay gibi bilgilendirmelerin veya hizmetin alınabilmesi için diğer tüm gerekli bildirimlerin yapılması, tedarikçi firma önerilmesini talep eden müşterilere tedarikçi firma yetkilisinin bilgilerinin iletilmesi,

● KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle Şirket’in faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan e-satın alma yazılımları gibi ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, üyelik koşullarının iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ile İntengo lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,

● KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla yeni ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda https://www.intengo.com/ alan adlı internet sitesi için İntengo’nun anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz http://test.intengo.com/ alan adlı internet sitesine erişim sağladığınızda, [0212 483 73 93] nolu çağrı merkezlerimize ulaştığınızda, ziyaret ettiğinizde veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde KVKK Basvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.
 • Şirket’in Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine gelerek,
 • Şirket’in Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek, veya
 • Şirket’in info@intengo.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.
İntengo, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman [info@intengo.com] adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Esentepe Mah. Müselles Sok. 1/1 Onur İş Merkezi Kat:3 34394 Şişli İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.